rejestracja

Finansowanie

Projekty

Fundamenty

Stropy

Ściany

Przegrody

Dachy

Okna

Drzwi

Podłogi

Schody

Izolacje

Instalacje

Wyposażenie

Bramy

Ogrodzenia

Tarasy

Ogrody


Regulamin

 1. Postanowienia ogólne.
  1. Definicje
   Wykonowca:
   TERMOCLIMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą: 91- 223 Łódź, Morgowa 4, NIP: 947-199-11-99, KRS: 0000684880
   Zamawiający: Osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zamawiająca  usługę oferowaną w ramach oferty Branżowego Portalu Internetowego
   Cennik Usług: Zestawienie wysokości opłat za Usługi świadczone przez Wykonawcę. Cennik publikowany jest pod adresem http://pasywny-budynek.pl/oferta/reklama
   Katalog Firm: Część serwisu internetowego, zawierająca spis firm z branży budownictwa pasywnego i energooszczędnego.
   Usługa: publikacja informacji o Zamawiającym w formie elektronicznej w serwisie internetowym www.pasywny-budynek.pl
   E- mailing: list, wysyłany drogą elektroniczną do bazy użytkowników serwisu
   Polecamy: usługa polega na wykonaniu osobnego okna reklamowego z aktualną promocją.
   Giełda ogłoszeń: dział, w którym można umieścić ogłoszenia
   Artykuły sponsorowane: w dziale tym przedstawione są artykuły ściśle związane z branżą budownictwa pasywnego i  energooszczędnego .
   Baner reklamowy: Graficzny element reklamowy w formie poziomego banera umieszczonego na szczycie strony. Kliknięcie w reklamę powoduje automatyczne przejście do reklamowanego serwisu.
  2. Przedmiot regulaminu i postanowienia wstępne.
   1. Regulamin określa zasady korzystania z usług Branżowego Portalu Internetowego, który jest dostępny w internecie pod adresem www.pasywny-budynek.pl
   2. Zapoznanie sie z Regulaminem jako integralną częścią łączącej strony umowy jest niezbędne.
 2. Rejestracja usług, zawarcie umowy oraz jej rozwiązanie.
  1. Sposób zamówienia:
   1. Zamawiający składa zamówienie na Usługę przez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie www.pasywny-budynek.pl
   2. Składając zamówienie na Usługę Zamawiający składa jednocześnie oświadczenie o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności za wszystkie wykorzystane w Usłudze dobra będące przedmiotem ochrony prawnej.
   3. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wywołane treścią Usługi po stronie Wykonawcy.
   4. Zamawiający zobowiązany jest także do pokrycia ewentualnych kosztów postępowania spornego, w tym sądowego.
   5. Zamawiający po zaakceptowaniu formularza rejestracyjnego otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia na adres mailowy, wskazany w formularzu.
   6. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
   7. Zamawiający jest odpowiedzialny za treść reklam i ochronę praw autorskich materiałów przekazanych do opracowania reklamy.
   8. Z chwilą rejestracji zamawiający oświadcza, iż zapoznał się z treścią dokumentów stanowiących podstawę zawarcia umowy.
   9. Wykonawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia niezgodnego z zasadami ogólnie przyjętymi przez społeczeństwo lub naruszajacego dobre obyczaje itp.
   10. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń i wpisów.
   11. Wykonawca nie odpowiada za ewentualne szkody powstałe w wyniku korzystania z serwisu.
  2. Zawarcie umowy.
   Zawarcie umowy poprzedzone jest rejestracją usługi (o ile w przypadku danej usługi jest to możliwe). Umowa jest zawierana na czas nieokreślony, jeśli inny okres obowiązywania umowy nie wynika z regulaminu konkretnej usługi lub regulaminu promocyjnego. Jeśli Wykonawca nie otrzyma pisemnej rezygnacji na miesiąc przed wygaśnięciem usługi, umowa zostaje przedłużona na następny okres. W trakcie rejestracji usługi Zamawiający podaje wymagane przez Wykonawcę dane: Umowa w dwóch egzemplarzach wysyłana jest dniem akceptacji formularza zgłoszeniowego. Odesłanie umowy oraz uiszczenie płatności (pkt. III/10) Wykonawcy jest warunkiem aktywacji zamówienia.
   Obowiązkowe informacje:
   1. nazwa firmy;
   2. dane teleadresowe firmy;
   3. NIP
   4. nazwisko i imie osoby odpowiedzialnej za realizację usługi;
   5. adres e-mail
   6. numer telefonu kontaktowego z Zamawiającym;
   Każda firma może tylko jeden raz skorzystać z darmowego 30- dniowego okresu prezentacji rozszerzonej.
   Każdy wpis prezentacj rozszerzonej darmowej, uruchomiony na okres próbny (30 dni), który nie zostanie uzupełniony o opis  i dane teleadresowe i punkty pozycjonujące w ciagu tygodnia zostanie usunięty z katalogu firm.
  3. Ochrona danych osobowych
   1. Zamawiający, akceptując Regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podczas aktywacji usługi, w celach służących świadczenia przez wykonawcę, informowaniu go o zmianach i nowościach.
   2. Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez portal www.pasywny-budynek.pl
   3. Wykonawca oświadcza, że posiadane przez niego bazy danych użytkowników są legalne oraz ponosi wszelką odpowiedzialność za ochronę danych osobowych.
  4. Rozwiązanie umowy.
   1. Zamawiający może odstąpić od umowy na 14 dni przed wygaśnięciem usługi, o czym zostanie poinformowany droga elektroniczną na 30 dni przed jej końcem.
   2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy, jeżeli w sposób rażący zostaną naruszone postanowienia regulaminu.
 3. Płatność
  1. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury  Zamawiającemu za każdą płatna usługę.
  2. Wszystkie płatności realizowane są na podstawie  PRO FORMA.  PRO FORMA jest wystawiana na podstawie zaakceptowania formularza zgłoszeniowego i dostarczana do klienta za pomocą poczty elektronicznej.
  3. Podstawą wystawienia faktury  i uruchomienia usługi jest wpłynięcie na konto Wykonawcy płatności, zgodnie z fakturą PRO FORMA, oraz otrzymanie przez Wykonawcę podpisanej przez Zamawiajacego umowy. Faktura wystawiana jest w ciagu 7 dni od wpłynięcia środków na konto wykonawcy.
  4. Wszelkie płatności związane z publikacją Płatnej Usługi są dokonywane wyłącznie poprzez przelew bankowy na konto Wykonawcy. Nr konta bankowego: 39 1140 2004 0000 3102 7696 9047
  5. Zamawiający jest zobowiązany do uregulowania należności w terminie wskazanym w  PRO FORMA.
  6. Płatność ratalna- Przy rozłożeniu płatności na raty, naliczana zostanie dodatkowa opłata w wysokości 50 zł netto do każdej wystawionej faktury.
  7. Wysokość należności jest ustalana na podstawie Cennika Usług obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.
  8. W przypadku braku płatności w terminie zastrzeżonym na PRO FORMA, wypełniony formularz zostaje usunięty.
  9. W przypadku braku płatności w terminie zastrzeżonym na PRO FORMA bądź fakturze  Wykonawca może wstrzymać emisję reklamy. Aktywacja usługi nastapi w momencie wpłaty zadłużenia na konto Wykonawcy. Czas emisji reklamy nie ulega wydłużeniu o okres zawieszenia.
 4. Warunki realizacji zamówienia
  1. Realizacja zamówienia i umieszczenie danych następuje w momencie potwierdzenia danych znajdujących się na formularzu zamówienia i w przypadku wyboru Płatnej Usługi po dokonaniu przez Zamawiającego płatności za PRO FORMA wystawioną przez Wykonawcę.
  2. Wszelkie opłaty związane ze świadczeniem Płatnej Usługi są naliczane według Cennika Usług aktualnego w czasie składania zamówienia przez Zamawiającego.
  3. Wykonawca nie jest zobowiązany do realizacji zamówionej Płatnej Usługi przed wpłynięciem płatności za wystawioną PRO FORMA i otrzymanej podpisanej umowy.
  4. Faktura PRO FORMA zostaje przesłana do Zamawiającego poprzez pocztę elektroniczną, na adres wskazany w zamówieniu. W wyjątkowych sytuacjach,  PRO FORMA może być wysłana do Zamawiającego faksem lub poprzez tradycyjną pocztę.
 5. Zobowiązania Wykonawcy
  1. Wykonawca dopełni wszelkich starań aby świadczone usługi były najwyższej jakości i świadczone były bez zakłóceń oraz zobowiązuje się do zachowania tajemnicy korespondencji wraz z zabezpieczeniem systemu przed dostępem osób nieupoważnionych.
  2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw w świadczeniu usług. Głównie chodzi o przerwy związane z obsługą lub konserwacją systemu. Jednak również w sytuacjach gdy Zamawiający z powodu braku odpowiedniej wiedzy lub w skutek używania wadliwego sprzętu dopuści się naruszenia stabilności systemu. 
  3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie systemu spowodowane przez przyczyny leżące poza jego zasięgiem, w szczególności za awarie łączy krajowych i międzynarodowych bądź też awarie innych elementów, których Wykonawca nie jest właścicielem i za które nie ponosi odpowiedzialności.
  4. Przy braku odmiennej umowy wykonane i wykorzystane przez Wykonawcę opracowanie reklam i tekstów są jego własnością i nie mogą być wykorzystane w innych publikacjach bez jego zgody (z wyjątkiem nazw, znaków towarowych i innych elementów chronionych prawem).
 6. Zobowiązania Zamawiającego
  1. Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Wykonawcy o wszelkich zmianach, szczególnie chodzi o informacje, które są przedmiotem usługi lub pośrednio wpływają na dane zawarte w usłudze.
  2. Zamawiający zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych w zamówieniu. 
  3. Zamawiający zobowiązuje się do wykorzystania usług Wykonawcy wyłącznie zgodnie z Polskim Prawem oraz zapewnia, że wszystkie przesłane dane będzie uważała za własne. Dodatkowo Zamawiający bierze wszelką odpowiedzialność za pliki i informacje przesłane do Wykonawcy. W szczególności dotyczy to treści sprzecznych z obowiązującym prawem lub treści, które w sposób rażący naruszają uczucia religijne, normy społeczne i obyczajowe.  
  4. Wszyscy klienci wpisani do Katalogu Firm zezwalają na pobieranie i publikowanie informacji dotyczących branży budownictwa pasywnego i energooszczędnego.
 7. Reklamacje
  1. Reklamacja składana przez Zamawiającego w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i określać:
   1. nazwę firmy/klienta
   2. nazwę i typ usługi, której reklamacja dotyczy;
  2. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres Wykonawcy, wskazany w niniejszym regulaminie.
  3. Wykonawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle Zamawiającemu odpowiedź, wskazującą rozstrzygniecie jej i uzasadnienie.
  4. Brak reklamacji w okresie 7 dni od daty uruchomienia usługi, stanowi jednocześnie akceptację usługi bez uwag.
 8. Postanowienia końcowe
  Redakcja portalu www.klimatyzacja.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy umieszczanych przez czytelników i użytkowników witryny. Jednocześnie redakcja zastrzega sobie prawo do moderowania forum to znaczy: kasowania komentarzy o wulgarnej treści, zawierających  sformułowania obraźliwe w stosunku do innych użytkowników, osób trzecich, zawierające reklamę firmy lub użytkownika forum, itp...  Niestosowne komentarze do newsów, artykułów, produktów umieszczane w  treści strony www.klimatyzacja.pl są monitorowane, a redakcja ma prawo do blokowania użytkowników, którzy nie zastosują się do powyższych zasad.

 

 Załącznik nr 1 do Regulaminu: POLITYKA REKLAMOWA SERWISU pasywny-budynek.pl